Projekty UnijneSTOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY
realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
 

nr RPSL.09.02.05-24-0155/20pn. „Tacy Sami”
Okres realizacji: od 1 kwietnia 2021r. do 31 marca 2023r.
 
Wartość projektu: 862 200,00zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 732 870,00 zł.
 
Cel głównym projektu:
Głównym celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług społecznych w Chorzowie na rzecz 60 osób niesamodzielnych nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, wymagających opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniejjednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Planowane efekty:
Przeciwdziałania marginalizacji i izolacji seniorów 60+ poprzez organizację 2 klubów seniora z terenu Miasta Chorzów, wsparcie osób w tymniepełnosprawnych i niesamodzielnych w ich codziennym życiu, zwiększenie integracji ze środowiskiem lokalnym, zmniejszanie lub eliminowanie niekorzystnych stanów emocjonalnych.
 
 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY okresie od 1 września 2019r. do 29 listopada 2020r. realizuje projekt  RPSL.09.01.01-24-0626/18 pn. „Program rewitalizacji społecznej w dzielnicy Chorzów II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:
Działania: 9.1. Aktywna integracja
Poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych  ZIT

Celem głównym projektu jest rozwój i wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego społeczności lokalnych, łagodzenie
skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej zagrożonym grupom społecznym oraz integracja mieszkańców zamieszkujących
zdegradowane obszary Gminy Chorzów. Działania ukierunkowane są na wzrost aktywności mieszkańców dzielnicy, ukierunkowanej na rozwój społeczności lokalnej, integracji i edukacji. Projekt zakłada w okresie 01.09.2019 do 29.11.2020
kompleksowe organizowanie społeczności lokalnych, w których występują problemy społeczne przez rozwój i wzmocnienie
spójności lokalnej, integrację oraz podniesienie poziomu aktywności mieszkańców dzielnicy Chorzów II, a także społeczności
kategorialnych.
 
Planowane efekty: W ramach projektu min. 4 różne środowiska lokalne charakteryzujące się określonymi dysfunkcjami, zamieszkujące zdegradowane obszary Gminy Chorzów poprawią swoją sytuację społeczną i/ lub zawodową poprzez udział
w działaniach dostosowanych do ich potrzeb. Wśród osób objętych wsparciem znajdą się seniorzy (min.90 os.),dzieci i młodzież (min.30 os.), rodziny niezaradne życiowo (min.20 os.), organizacje pozarządowe i nieformalne grupy obywateli oraz osoby nieaktywne zawodowo (min. 8 os.), którzy z różnych powodów doświadczają wykluczenia społecznego.
 
 
Wartość projektu: 280 316,00 zł
Dofinansowanie ze środków UE:  238 268,60 zł

 
 
 

Przekaż nam tylko swój 1% podatku!

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ RODZINY
Rozlicz się