RODO

Zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z dn. 10.05.2018 poz. 1000; z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 poz. 1000. uprzejmie informujemy, że:
 1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny, mające siedzibę w Chorzowie, 41-500, przy ul. Omańkowskiej 1.
 2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA - Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@snrr.org , telefonicznie 32 247 18 01 oraz pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektorem ochrony danych w Stowarzyszeniu na Rzecz Rodziny jest Pan Dariusz Mierzwa, e-mail: iod@graficom.pl ,nr tel. 601 716 403.  
 4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszeń dotyczących w administracji publicznej rozwijanych i utrzymywanych przez administratora. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie i wykonywanie szczególnych zadań publicznych, ważnych dla interesu społecznego i publicznego w administracji publicznej, rozwijanych i utrzymywanych przez administratora, zgodnie z obowiązującym prawem. Przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji działań statutowych, informacyjnych i w interesie społecznym (NAZWA). Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 (pkt c-f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679.
 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych. Okres przetwarzania jest niezbędny dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 6. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH - Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, a w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji, Służbom Specjalnym oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie.
 7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH - Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: 
 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.
Podczas przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.
Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 
 1. PRAWO DO OGRANICZENIA i ZAPRZESTANIA PRZETWARZANIA - W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH- Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Brak podania danych uniemożliwia udzielenia informacji, realizacji zgłoszenia lub obowiązku informacyjnego.
 3. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86
Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w Instrukcja bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w (NAZWA) oraz w Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych.
 
 
 
 
 
 

Przekaż nam tylko swój 1% podatku!

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ RODZINY
Rozlicz się